محمد‌علی‌انصاری
faqارسال پرسش
monibmonib
Schedule Icon
برنامه برگزاری ‌جلسات
برگزاری جلسات مجازی

دهه آخر صفر، تفسیر سوره مبارکه ذاریات
از دوشنبه 5 مهر الی چهارشنبه 14 مهر ماه 1400 ، زمان 20:00

از صفحه پخش زنده

last lectureآخرین سخنرانی‌ها
Schedule Icon
برنامه برگزاری ‌جلسات
برگزاری جلسات مجازی

دهه آخر صفر، تفسیر سوره مبارکه ذاریات
از دوشنبه 5 مهر الی چهارشنبه 14 مهر ماه 1400 ، زمان 20:00

از صفحه پخش زنده

محمد‌علی‌انصاری
monibmonib
Book Icon
کتاب
faqآموزشfaqپخش زندهlast lectureآخرین سخنرانی‌هاfaqارسال پرسش
Schedule Icon
برنامه برگزاری ‌جلسات
برگزاری جلسات مجازی

دهه آخر صفر، تفسیر سوره مبارکه ذاریات
از دوشنبه 5 مهر الی چهارشنبه 14 مهر ماه 1400 ، زمان 20:00

از صفحه پخش زنده