محمد‌علی‌انصاری
faqارسال پرسش
monibmonib
Schedule Icon
برنامه برگزاری ‌جلسات
برگزاری جلسات مجازی

برگزاری مجازی جشن عید سعید غدیر خم
پنج شنبه 7 مرداد 1400 ، زمان 06:30

از صفحه پخش زنده

last lectureآخرین سخنرانی‌ها
Schedule Icon
برنامه برگزاری ‌جلسات
برگزاری جلسات مجازی

برگزاری مجازی جشن عید سعید غدیر خم
پنج شنبه 7 مرداد 1400 ، زمان 06:30

از صفحه پخش زنده

محمد‌علی‌انصاری
monibmonib
Book Icon
کتاب
faqآموزشfaqپخش زندهlast lectureآخرین سخنرانی‌هاfaqارسال پرسش
Schedule Icon
برنامه برگزاری ‌جلسات
برگزاری جلسات مجازی

برگزاری مجازی جشن عید سعید غدیر خم
پنج شنبه 7 مرداد 1400 ، زمان 06:30

از صفحه پخش زنده