محمد‌علی‌انصاری
faqارسال پرسش
monibmonib
Schedule Icon
برنامه برگزاری ‌جلسات

برگزاری جلسات مجازی

خطبه 101 نهج‌البلاغه، چهارشنبه 5/9/99
ادامه تفسیر سوره اسراء، پنج‌شنبه 6/9/99

از صفحه پخش زنده

last lectureآخرین سخنرانی‌ها
Schedule Icon
برنامه برگزاری ‌جلسات

برگزاری جلسات مجازی

خطبه 101 نهج‌البلاغه، چهارشنبه 5/9/99
ادامه تفسیر سوره اسراء، پنج‌شنبه 6/9/99

از صفحه پخش زنده

محمد‌علی‌انصاری
monibmonib
Book Icon
کتاب
Sound Icon
صوتی‌و‌تصویری
Video Icon
faqپخش زندهlast lectureآخرین سخنرانی‌هاfaqارسال پرسش
Schedule Icon
برنامه برگزاری ‌جلسات

برگزاری جلسات مجازی

خطبه 101 نهج‌البلاغه، چهارشنبه 5/9/99
ادامه تفسیر سوره اسراء، پنج‌شنبه 6/9/99

از صفحه پخش زنده