محمد‌علی‌انصاری
faqارسال پرسش
monibmonib
Schedule Icon
برنامه برگزاری ‌جلسات
برگزاری جلسات مجازی

جلسات مجازی ماه مبارک رمضان
چهارشنبه 1 اردیبهشت تا پایان ماه رمضان ، زمان 21:30

از صفحه پخش زنده

last lectureآخرین سخنرانی‌ها
Schedule Icon
برنامه برگزاری ‌جلسات
برگزاری جلسات مجازی

جلسات مجازی ماه مبارک رمضان
چهارشنبه 1 اردیبهشت تا پایان ماه رمضان ، زمان 21:30

از صفحه پخش زنده

محمد‌علی‌انصاری
monibmonib
Book Icon
کتاب
Sound Icon
صوتی‌و‌تصویری
Video Icon
faqپخش زندهlast lectureآخرین سخنرانی‌هاfaqارسال پرسش
Schedule Icon
برنامه برگزاری ‌جلسات
برگزاری جلسات مجازی

جلسات مجازی ماه مبارک رمضان
چهارشنبه 1 اردیبهشت تا پایان ماه رمضان ، زمان 21:30

از صفحه پخش زنده